user.jpg admin.jpg 
สิงหาคม 2565
อา
พฤ
-
1
 2
  
 3
    
 4
    
 5
      
6
7
 8
    
 9
      
 10
      
 11
        
12
13
14
 15
    
 16
    
 17
  
 18
    
 19
      
20
21
 22
  
 23
  
24
 25
  
 26
  
 27
  
28
29
 30
    
 31
  
-
-
-
: อนุมัติ    : รออนุมัติ    : ไม่อนุมัติ .   : เป็น HOST CONFERENCE    : เป็นผู้เข้าร่วม CONFERENCE
รายการประชุมเดือนนี้..   :: วันที่ 02   เรื่อง แผนงบลงทุน   ห้องสะโตย.....  :: วันที่ 03   เรื่อง ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานการเฝ้าระวังปัยหาสุขภาพจิต   ห้องสะโตย.....  :: วันที่ 03   เรื่อง ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขให้ความช่วยเหลือคู่สัญญาในช่วงการแพร่ระบาดฯโควิด 19   ห้องปาหนัน.....  :: วันที่ 04   เรื่อง ประกวดผลงานวิชาการปี2565   ห้องนครี.....  :: วันที่ 04   เรื่อง ประกวดผลงานวิชาการปี2565   ห้องมำบัง.....  :: วันที่ 05   เรื่อง ประกวดผลงานวิชาการปี2565   ห้องนครี.....  :: วันที่ 05   เรื่อง ประกวดผลงานวิชาการปี2565   ห้องมำบัง.....  :: วันที่ 05   เรื่อง ประกวดผลงานวิชาการปี2565   ห้องสะโตย.....  :: วันที่ 08   เรื่อง เตรียมความพร้อมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 6/2565   ห้องมำบัง.....  :: วันที่ 09   เรื่อง นิเทศติดตามการดำเนินงานยุติปัญหาเอดส์ ปี 2565   ห้องปาหนัน.....  :: วันที่ 09   เรื่อง การประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขากัญชาทางการแพทย์ จังหวัดสตูล   ห้องสะโตย.....  :: วันที่ 10   เรื่อง ประชุมชี้แจงแนวทางการบันทึกบัญชีและลูกหนี้ระหว่างกัน   ห้องปาหนัน.....  :: วันที่ 10   เรื่อง ประชุม บร.   ห้องสะโตย.....  :: วันที่ 11   เรื่อง ประชุมเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉิน   ห้องนครี.....  :: วันที่ 11   เรื่อง คัดเลือกข้าราชการ   ห้องสะโตย.....  :: วันที่ 11   เรื่อง ประชุมวิจัย   ห้องมำบัง.....  :: วันที่ 15   เรื่อง กำหนดเปคและราคากลางครุภัณฑ์ รพ.สต.หลีเป๊ะ   ห้องมำบัง.....  :: วันที่ 16   เรื่อง นัดประชุมคณะกรรมการกำหนดสเปกและราคากลางครุภัณฑ์ รายการ รพ.สต.หลีเป๊ะ   ห้องนครี.....  :: วันที่ 18   เรื่อง ประชุมติดตามการดำเนินงานตำบลมหัศจรรย์ 1000 วันแรกของชีวิต    ห้องนครี.....  :: วันที่ 19   เรื่อง คัดเลือกข้าราชการ (ชำนาญการพิเศษ)   ห้องสะโตย.....  :: วันที่ 19   เรื่อง กำหนดเปคและราคากลางครุภัณฑ์ รพ.สต.หลีเป๊ะ   ห้องนครี.....  :: วันที่ 23   เรื่อง อบรมผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาระบบการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สุขภาพเชิงรุกเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 2   ห้องนครี.....  :: วันที่ 26   เรื่อง จัดทำแผนปฏิบัติการปี 2566   ห้องนครี.....  :: วันที่ 27   เรื่อง จัดทำแผนปฏิบัติการปี 2566   ห้องนครี.....  :: วันที่ 30   เรื่อง ประชุม กวป.   ห้องนครี.....  :: วันที่ 30   เรื่อง กำหนดเปคและราคากลางครุภัณฑ์ รพ.สต.หลีเป๊ะ   ห้องมำบัง.....  :: วันที่ 31   เรื่อง ประชุม กวป.   ห้องนครี.....
สมาชิกออนไลน์ขณะนี้ : 1 ราย ( IP:3.238.225.8 )
จำนวนการเข้าใช้งานในระบบ : 24420 ครั้ง
เริ่มใช้งาน 1 มกราคม 2558
ควรใช้ browser chrome หรือ firefox ในการแสดงผล
แบบฟอร์มขอใช้ระบบ วิดิโอคอนเฟอรเรนซ์
เข้าสู่ระบบจองห้องประชุม
 
username :

password :

  
Admin Only
 
username :

password :